Doanh nghiệp Cẩm Lệ

Văn bản & Tài liệu

STT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Download
1

02/BC-HDN

07/04/2017

Báo cáo kết quả hoạt động Hội năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Tải về
2

34/2016/QĐ-UBND

01/11/2016

Quyết định Ban hành Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng

Tải về
3

33/2016/QĐ-UBND

31/10/2016

Quyết định Ban hành Quy định Chính sách khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tải về
4

9108/QĐ-UBND

09/12/2015

Quyết định về việc phê duyệt đề án phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ưu tiên của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

Tải về
5

449/SKHĐT-DN

03/03/2017

V/v tập hợp các kiến nghị và đề xuất của Doanh nghiệp phục vụ cho Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2017

Tải về
6

35/NQ-CP

16/05/2016

Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Tải về
7

24-KH/QU

09/01/2017

Kế hoạch phát động cuộc thi "Ý tưởng xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ giai đoạn 2017-2020"

Tải về
8

5936/TCT-QLN

21/12/2016

Công văn số 5936/TCT-QLN ngày 21/12/2016 của TỔNG CỤC THUÊ về việc sử dụng hóa đơn lẻ

Tải về
9

173/2016/TT-BTC

28/10/2016

 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài Chính về SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHỔ THỨ NHẤT KHOẢN 3 ĐIỀU 15 THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ119/2014/TT-BTC NGÀY 25/8/2014, THÔNG TƯ SỐ 151/2014/TT-BTC NGÀY 10/10/2014, THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC NGÀY 27/02/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH)

Tải về
10

13/2016/TT-BKHĐT

29/09/2016

Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Tải về
11

32/2016/TT-BLĐTBXH

25/10/2016

Thông tư số 32/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động- Thương binh& Xã hội về HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Tải về
12

251/2016/TT-BTC

11/11/2016

Thông tư số 251/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính về QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Tải về
13

27/2016/TT-BCT

05/12/2016

Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 5/12/2016 của Bộ Công Thương về SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Tải về
14

35/2016/TT-BLĐTBXH

25/10/2016

Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội về HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI CHUYỂN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2015/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Tải về
15

215/2016/TT-BTC

10/11/2016

THÔNG TƯ Số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính về QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Tải về
16

271/2016/TT-BTC

14/11/2016

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Tải về
17

03/2016/QH14

22/11/2016

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 VÀ PHỤ LỤC 4 VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

Tải về
18

110/2015/TT-BTC

28/07/2015

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên lĩnh vực Thuế

Tải về
19

13/VBHN-BTC

26/05/2015

Bộ tài chính ban hành Nghị định số 13/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng mới nhất 2015

Tải về
20

96/2015/TT-BTC

22/06/2015

Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhâp doanh nghiệp mới nhất

Tải về
21

09/2015/TT-BTC

29/01/2015

Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của CP về thanh toán bằng tiền mặt. 

Tải về
22

13/2015/TT-BTC

30/01/2015

THÔNG TƯ 13/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH TẠM DỪNG THỦ TỤC HẢI QUAN NẾU HÀNG HÓA VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tải về
23

26/2015/TT-BTC

27/02/2015

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tải về
24

71/2014/QH13

01/01/2015

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ

Tải về
25

1

28/07/2015

Nghị định 84/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá

Tải về

Tài khoản

Logo Liên kết

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2
Hôm nay: 85